CAREER

ร่วมงานกับเทคเอ็กซ์

     เราเป็น Tech Company ที่มีทีมงานหลักๆ เป็นคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เราคือผู้พัฒนา Software ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและมีความเฉียบคมด้านธุรกิจ (Technologist with Business Acumen) การได้ร่วมงานกับเรา ก็เหมือนพาตัวเองมาอยู่ใน Environment ของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจขาขึ้น ที่อยู่ในเทรนด์ธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งมีความต้องการในตลาดสูงมาก ทั้งด้านทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารธุรกิจ การได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมจะเป็นการเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตสูงมากเมื่อเทียบกับอาชีพหรือธุรกิจอื่นๆ

รู้จักเรามากขึ้น -> Life at TECHeX

TechEx กำลังขยายทีม เพื่อรองรับโอกาสที่ทะลักเข้ามา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ Health Care ความสวยความงาม และส่งเสริมความสามารถของหน่วยงานกับกำดูแล (Regulators) ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ทำให้การขยายตัวของธุรกิจในประเทศเราทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงหน่วยงานที่เป็นสำนักงานบริหารกองทุนสำคัญๆ ของประเทศ เพื่อให้บริหารจัดการเงินภาษี เงินกองทุน ที่เป็นเงินของประชาชน เพื่อประชาชน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับสมัคร-สมัครงาน-โปรแกรมเมอร์-ซอฟต์แวร์-software-วิศวกรซอฟต์แวร์-tester-พัฒนาระบบ-รับสมัครโปรแกรมเมอร์-programmer-developer-hiring

Career Opening

Job Description
 • ทำความเข้าใจความต้องการในการพัฒนาระบบของโครงการ และวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกใช้ Technology Stack ได้อย่างเหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับ System Analyst และ Solution Architect เพื่อออกแบบระบบ และวางแผนการทำงานของทีม Software Development ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบเวลาของโครงการ
 • ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา Software เพื่อให้มีความคืบหน้าตามแผนการพัฒนาและแผนงานของโครงการ
 • Review การเขียนโปรแกรมของทีมงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากรูปแบบการเขียนโปรแกรม หรือ Solution ที่ไม่เหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับ Tester และ Developer ในการ Review Defect เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการแก้ไข Defect ร่วมกับทีมตามกรอบเวลาของโครงการ
 • ดำเนินการพัฒนา Software เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่ใช้ ให้มีความรู้เพียงพอต่อการให้คำปรึกษาในฐาน Team Lead
 • ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการพัฒนาระบบของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน เหมาะสมกับความสามารถพร้อมกับสร้างการเติบโตให้กับทีมงาน
Qualifications
 • มีทักษะการพัฒนา Software ผ่าน Framework และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการพัฒนา Software โดยใช้ Framework
 • มีความสามารถและทักษะการเรียนรู้ Technology Stack ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนา Software ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • มีทักษะการสอนงาน การ Coaching การให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา Software เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของทีมงาน
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา Software ให้เหมาะสมกับความสามารถของทีมงาน กระบวนการและแนวทางการดำเนินโครงการ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ และมีทักษะการสื่อสาร ที่สามารถสร้างความเข้าใจภายในทีม ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Job Description
 • ทำความเข้าใจความต้องการในการพัฒนาระบบของโครงการ และวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบระบบ (Test Approach) ได้อย่างเหมาะสม
 • ทำงานร่วมกับ System Analyst และ Solution Architect เพื่อ Review Design ให้แนวใจว่าสามารถตอบสองความต้องการของระบบได้ครบถ้วนเหมาะสม และวางแผนการทำงานของทีม Software Tester ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบเวลาของโครงการ
 • ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ ทดสอบระบบ และการควบคุมคุณภาพของการพัฒนา Software เพื่อให้มีคุณภาพภายใต้แผนงานของโครงการ
 • Review Test Design เพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบการทดสอบของทีมงาน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ Execute ได้จริงตามกรอบเวลาของโครงการ และส่งมอบ Software ที่มีคุณภาพให้ลูกค้าได้
 • ทำงานร่วมกับ Tester และ Developer ในการ Review Defect เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการแก้ไข Defect ร่วมกับทีมตามกรอบเวลาของโครงการ
 • ร่วมกันพัฒนาแนวทางการทดสอบและควบคุมคุณภาพของการพัฒนา Software เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ
Qualifications
 • มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา Software (Software Development Lifecycle) เป็นอย่างดีในทุกขั้นตอน
 • มีทักษะการเรียนรู้กระบวนการและ เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถปรับแนวทางและวิธีการทดสอบระบบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีทักษะการสอนงาน การ Coaching การให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการทดสอบระบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของทีมงาน
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนระบบให้เหมาะสมกับความสามารถของทีมงาน กระบวนการและแนวทางการดำเนินโครงการ
 • มีประสบการณ์ได้การจัดทำและ Review Test Design การดำเนินการทดสอบและ Review Defect
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ และมีทักษะการสื่อสาร ที่สามารถสร้างความเข้าใจภายในทีมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Job Description
 • ศึกษาความต้องการของระบบและการออกแบบระบบ (Software Requirement Specification & Software Design Specification) เพื่อวางแผนการออกแบบการทดสอบและการดำเนินการทดสอบให้สอดคล้องไปกับแผนของโครงการ
 • ดำเนินการออกแบบการทดสอบในรูปแบบของ Test Design (Test Case/Script)
 • ดำเนินการทดสอบระบบ บันทึกผลการทดสอบ ส่งผลการทดสอบให้กับ Developer และติดตามการแก้ไข Defect
 • นำเสนอการทำงานระบบ เพื่อส่ง Software ที่พัฒนาแล้วให้กับผู้ใช้งานเพื่อทำการตรวจรับ
 • ดำเนินการร่วมหรือติดตามการทดสอบระบบกับผู้ใช้งานเพื่อตรวจรับ
 • พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน เอกสารการฝึกอบรม และดำเนินการอบรมการใช้งานระบบร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
Qualifications:
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Software Development Lifecycle
 • มีทักษะการวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน และสามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะการวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบ (Test Design) และการดำเนินการทดสอบ (Test Execution)
 • มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี เพียงพอต่อการแจ้งและติดตามการแก้ไข Defect กับ Developer และการนำเสนอการทำงาน หรือผลการทดสอบกับ User
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Software Testing และ Defect Management
Job Description
 • ศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของระบบจากเอกสารสรุปความต้องการและเอกสารออกแบบระบบ หรือเข้าร่วมประชุมเพื่อรวมรวบความต้องการจากผู้ใช้งาน
 • ร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบ ให้สอดคล้องกับแผนของโครงการ
 • พัฒนาระบบในรูปแบบของ Web Application ตาม Framework มาตรฐานของโครงการ
 • แก้ไข Defect และปรับปรุงระบบตามขอบเขตของโครงการ และสนับสนุนทีมงานในการปรับปรุง บำรุงรักษาระบบระหว่างรับประกันผลงาน
 • ร่วมกันพัฒนา Framework ของบริษัทฯ เพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบร่วมกัน
Qualifications
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Software Development Life Cycle และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบในส่วนของ Frontend (Angular, React, Vue) หรือ/และ Backend (.Net, NodeJS, NextJS)
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบในรูปแบบของ MicroService จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง และยินดีแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
Job Description
 • Analyze business requirement and understand the technology stack to define system components and dataflow
 • Design database and prepare data for development on the suitable environment with the acceptable performance and standard security
 • Design API Services to integrate front-end, backend and other application related
 • Plan to develop, support, consult and encourage team for application development aligned with application architecture
 • Consult and solve the issues related to application components and database design during development and warranty period
Qualifications
 • Have some experience about software development using Angular, React, Vue, .Net, NodeJS, PHP or other software development stacks related will be preference
 • Understand Domain Driven Design concept and basic database design
 • Broad technical aptitude and knowledge and be able to understand business requirements
 • Knowledgeable on the enterprise architecture concept and leverage existing design pattern into solution architecture design
 • Knowledgeable on cloud architecture design will be preference
 • Knowledgeable on the software development methodology will be preference
 • Knowledgeable on modern application design patterns such as microservices architecture, serverless architecture, API architecture will be preference
Job Description
 • สนับสนุนการจัดทำการประมาณการงบประมาณโครงการ ข้อเสนอโครงการ และติดตามผลการเสนอโครงการกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคลในโครงการ และการบริหารงบประมาณโครงการ
 • ติดตามการส่งมอบงานของโครงการ การรับชำระเงิน และสนับสนุนการควบคุมคุณภาพของการส่งมอบงานของทุกโครงการ
 • บันทึกรายได้ รายจ่ายของโครงการ เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ และรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้บัญชีการเงินทำการบันทึกบัญชีและทำรายงานประจำเดือน
Qualifications
 • มีความทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบครอบ สามารถใข้งาน Microsoft Offices ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • (Preference) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกระบวนการเกี่ยวกับ Software Development Life Cycle (Process Specialist)
 • (Preference) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการคุณภาพ (Quality Managment)
 • มีความรู้ทางบัญชี การเงิน และการจัดการธุรกิจจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00
สนใจสมัครงานตำแหน่งงาน กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : ผจญ ไพยการ
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0898861996
อีเมล : [email protected]