ABOUT US

WHEN WE STARTED AND HOW WE GROW

บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องมาใช้ในการขับเคลื่อน ธุรกิจและสนับสนุนภารกิจขององค์กร เราให้บริการ Software Solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ การปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้ว หรือการบูรณาการระบบทั้งหมด ทั้งที่ติดตั้งบนสถาปัตยกรรมพื้นฐานด้าน IT ที่มีอยู่ อาทิ On-Cloud หรือ On-Premise

เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และยังเป็นคู่ค้าและคู่คิดให้กับนักธุรกิจหรือหน่วยงาน ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

OUR MISSION

เราพัฒนา ระบบหรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานทั้ง ในระดับบริหารและปฏิบัติการและให้คำปรึกษา ออกแบบ และสนับสนุนการจัดซื้อจัดหา โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ และความเหมาะสมในการใช้งานในระยะยาว

OUR GOAL

เราทุ่มเท ทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบและพัฒนา SOLUTION ในการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ตรงความต้องการ เพื่อสร้างความประทับ ให้ลูกค้าเลือกเราเป็น BUSINESS PARTNER ตลอดการดำเนินธุรกิจ

Artboard
2015 - Founding

2016

ระบบบัญชีการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
(Government Financail)
ระบบพิพิธภัณฑ์ (Museum)
Mobile Application ต้นไม้ของชาวไทย
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา
(Web Application & Mobile Application)

2018

ระบบบริหารจัดการงานบริการ (Service Management System)
ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว V.2
(NEWS Database: GIS, Web Crawler, BI, API)
ระบบจัดการคลังสินค้าสำหรับเช่าและขาย
(Warehouse Management for Rental & Sales)

2020

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ระบบจัดการงานประชุม (E-Meeting)
ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

2017

ระบบตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Review)
ระบบจัดการเวลาเข้างานและสื่อสารในองค์กร
(MESHLog Mobile Application)
ระบบจองคิวรับการแบบเบ็ดเสร็จ
(One-Stop Service Queue Management)
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management System)
ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว (NEWS Database)

2019

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า
(Customer Relationship Management)
ระบบบริหารจัดการต้นทุนและคลังสินค้า
(Cost & Stock Management)
ระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร (KPI Online)
ระบบข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP)
ระบบบริหารจัดการงานขายอสังหาริมทรัพท์ (Easy Agent)
ระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพและความงาม (Easy Clinic)
2015 - Founding

2016

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ระบบจัดการงานประชุม (E-Meeting)
ระบบบริหารจัดการโครงการ
(Project Management)

2017

ระบบบัญชีการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
(Government Financail)
ระบบพิพิธภัณฑ์ (Museum)
Mobile Application ต้นไม้ของชาวไทย
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา
(Web Application & Mobile Application)

2018

ระบบตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Review)
ระบบจัดการเวลาเข้างานและสื่อสารในองค์กร
(MESHLog Mobile Application)
ระบบจองคิวรับการแบบเบ็ดเสร็จ
(One-Stop Service Queue Management)
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management System)
ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว (NEWS Database)

2019

ระบบบริหารจัดการงานบริการ (Service Management System)
ระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว V.2
(NEWS Database: GIS, Web Crawler, BI, API)
ระบบจัดการคลังสินค้าสำหรับเช่าและขาย
(Warehouse Management for Rental & Sales)

2020

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า
(Customer Relationship Management)
ระบบบริหารจัดการต้นทุนและคลังสินค้า
(Cost & Stock Management)
ระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร (KPI Online)
ระบบข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP)
ระบบบริหารจัดการงานขายอสังหาริมทรัพท์
(Easy Agent)
ระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพและความงาม (Easy Clinic)